STAFF

Saki Sogo
Hair Make

Satomi Hotta
Hair Make

Momoko Takai
Hair Make

Kasumi Kawai
Hair Make

Megumi Yasui
Hair Make