STAFF

Satomi Hotta
Hair Make

Momoko Takai
Hair Make

Tae Ooba
Hair Make

Akiyo Ura
Hair Make

Yui Okamoto
Hair Make

Kasumi Kawai
Hair Make

Megumi Yasui
Hair Make